Truy cập

Hôm nay:
15
Hôm qua:
7
Tuần này:
29
Tháng này:
10971
Tất cả:
21177

Công văn số 16/CV-LĐLĐ huyện Nga Sơn ngày 13 tháng 3 năm 2020 về việc xét khen thưởng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Đăng lúc: 19:47:19 03/04/2020 (GMT+7)

              LĐLĐ TỈNH THANH HÓA                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              LĐLĐ HUYỆN NGA SƠN                                                             Độc lập -Tự do - Hạnh Phúc
                  Số: 16/CV-LĐLĐ                                                                      Nga Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2020
   
     Vv khen thưởng kỷ niệm chương
“ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn


Kính gửi:
Các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Nga Sơn

      Căn cứ vào công văn số 73/ LĐLĐ ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về việc khen thưởng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” ; Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" số 04/HD- LĐLĐ ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.
     Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Nga Sơn đề nghị các CĐCS, công đoàn trực thuộc thực hiện xét và lập danh sách đề nghị những đối tượng đủ điều kiện tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2020 như sau:
1. Đối tượng, tiêu chuẩn:
a. Cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn:
- Cán bộ công đoàn chuyên trách và ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở trở lên có thời gian công tác liên tục, hoặc không liên tục cộng dồn đủ 20 năm công tác công đoàn trở lên. Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số 1,5 để tính xét tặng; Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách trong các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được nhân hệ số 2 để tính xét tặng.
b. Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn.
Cá nhân có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữa chức vụ từ 5 năm trở lên gồm:
- Cấp cơ sở: giám đốc doanh nghiệp có số lượng từ 1000 đoàn viên công đoàn trở lên.
- Cấp huyện: Bí thư, phó bí thư Huyện ủy; chủ tịch, phó chủ tịch UBND, hội đồng nhân dân; chức danh cấp trưởng Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.
2. Điều kiện:
a. Đối với cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn:
- Trong thời gian xét tặng kỷ niệm chương, phải có 03 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn được giao.
- Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xét tặng Kỷ niệm chương khi có 03 năm liên tục công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh, công đoàn cấp trên cơ sở đạt loại tốt liền kề với năm đề nghị tặng Kỷ niệm chương.
b. Đối với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn:
Trong thời gian xét tặng kỷ niệm chương phải có 5 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong việc lãnh đạo, phối hợp, chỉ đạo công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật, và đảm bảo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn Việt Nam.
3. Hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương gồm
- Tờ trình đề nghị đơn vị theo mẫu phụ lục 1 (gửi kèm)
- Danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương theo mẫu phụ lục số 2,3 (gửi kèm)
- Bản khai cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có xác nhận của công đoàn cơ sở theo mẫu phụ lục số 4 (gửi kèm; các phụ lục gửi kèm phía dưới)
- Hồ sơ lập 03 bộ gửi về Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn.
4. Tổ chức thực hiện:
- CĐCS triển khai hướng dẫn đến toàn bộ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong đơn vị, hướng dẫn những đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm bàn thành tích theo mẫu quy định.
- Để việc khen thưởng Kỷ niệm chương đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), các CĐCS, Công đoàn trực thuộc lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn trước ngày 10/4/2020. Những đơn vị nộp chập sau ngày quy định trên LĐLĐ huyện không đưa vào danh sách xét đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương, đơn vị chịu trách nhiệm.
       Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các CĐCS trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện.

                                                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                  Bùi Thị Nga


                                                                                                                                                      PHỤ LỤC 1

Tên tổ chức công đoàn                                                      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                                                                                      Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
                                                                                                                       ...... Ngày ...tháng.... năm 2020
TỜ TRÌNH
Về việc xét đề nghị tặng kỷ niệm chương
"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

    Kính gửi: Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn.

    Căn cứ vào công văn số……./CV-LĐLĐ ngày …………. của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Nga Sơn về Hướng dẫn tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
    Căn cứ vào biên bản hội nghị công đoàn...... đề nghị xem xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho.... cá nhân
     (Danh sách và bản kê khai thành tích kèm theo)


Nơi nhận:                                                                                      TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
                                                                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                                                               ( Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                                 PHỤ LỤC 2

Tên tổ chức công đoàn                                                  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                                                                                 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
                                                                                                                         ...... Ngày ...tháng.... năm 2020

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
(đối với cá nhân công tác trong tổ chức Công đoàn )

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số năm công tác công đoàn Số năm được quy đổi Tổng số năm Ghi chú
 1        2               3             4                  5                                        6= 5*0.5                          7=5+6 8
 1
 2


                                                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                ( Ký tên, đóng dấu)


                                                                                                                                                    PHỤ LỤC 3

Tên tổ chức công đoàn                                                    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                                                                                     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
                                                                                                                        ...... Ngày ...tháng.... năm 2020


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
"Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
(đối với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức CĐ )

TT   Họ và tên     Chức vụ       Thành tích đã đóng góp cho tổ chức công đoàn           Ghi chú
1
2

                                                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
                                                                                                                        CHỦ TỊCH
                                                                                                            ( Ký tên, đóng dấu)
                                                                                                                                                      PHỤ LỤC 4

                                                                                               Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                                                                                        Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
                                                                                                               ...... Ngày ...tháng.... năm 2020

BẢN KÊ KHAI CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Họ và tên............
Chức vụ:
             - Công đoàn:
             - Chuyên môn:
TT     Đơn vị công tác               Từ ngày Đến ngày                             Xác nhận của CĐCS
                                                                                                         (Đóng dấu ghi rõ họ và tên)
1
2

        Đây là bản khai thời gian công tác công đoàn, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

 XÁC NHẬN CỦA CĐCS ĐỀ NGHỊ TẶNG
( Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                                                    NGƯỜI KHAI
                                                                                                                          ( Ký và ghi rõ họ tên)